الخميس، 28 فبراير، 2013

PANATA ACARA SUNDA1 . NALIKA PANGANTEN PARANTOS NGABARIS
Tawis bingah tanpa tanding , nu dianti ti bihari kiwari cunduk sumping . kalayan asmana kulawarga bapa …… miwah ibu ….. ngahaturkeun AHLAN WA SAHLAN WA MARHABAN BIQUDUMIKUM , bagea wilujeng sumping ka sadaya para taatamu calon pameget . ( langsung disambung bacaan sholawat bareng jeung panganten oge nu ngajemput  mulai jalan )
2 . NALIKA ROMBONGAN BESAN TOS PAHAREUP – HAREUP JARAK 1 METER
Sumangga ka ibuna neng ….. pados kapayun kanggo ngalungkeun mangle ka cep …… (nalika bade dikalungkeun kembangna ) ngucapkeun : saruntuy kembang kaasih , mugia ngaruntuy manjangkeun tatali wargi , mageuhan tali sillaturrahmi .
Sumangga ka sadaya rombongan tatamu kanggo ngaluuhan tempat anu parantos disayogikeun !
(bacaan sholawat diteruskeun deui nepi ka sadaya tamu merenah dina pangcalikan resepsi )
3 . NALIKA ROMBONGAN PANGANTEN LALAKI PARANTOS TARTIB CARALIK
Patali waktos parantos samporet , bawiraos paranteh tumaninah dina tempat sewang – sewangan , rupina acara seren tampi dina danget ieu seja dikawitan .
Assalamu Alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu (bubuka ku bahasa arab gumantung MC )
Bapa miwah ibu , sepuh jaler anom anu ku simkuring dipihormat
Tipayun sumangga urang sasarengan muji syukur ka alloh SWT anu parantos ngersakeun urang sadaya tiasa kumpul ngariung di ieu patempatan , kanggo sami – sami nyakseni akad nikahna neng …. Putri ti pangersa bapa …. Miwah ibu ….. ka cep ….. putrana ti pangersa bapa ….. miwah ibu ……. , kalayan pinuh ku pangharepan mudah – mudahan Alloh SWT geusan maparin rohmat diwuwuh salam ka urang sadayana , Amiin Ya Robbal Aalamiin.
Sholawat sinareng salam pamugi salamina kahaturkeun ka rosul panutan alam nabi Muhammad SAW , ka kulawaargina , sahabatna , tug dugi ka ummat Mantenna anu salamina turut sareng tumut dugi ka poe qiamah.
Salajengna simkuring neda widi ngadeg dipayuneun para sepuh sadaya , wirehing simkuring kenging pancen salaku panata calagara seren tampi cep ….. ka sepuhna neng ….. di dieu. Kalayan urang sami - sami buka ku aosan basmallah , mudah – mudahan acara anu baris lumangsung aya dina kalancaran dugi ka rengse, bismillahirrohmanirrohim .
Aya babasan sepuh kapungkur mun mipit kudu amit , mun ngala kudu menta , datang katingali tarang , undur katingali pundur , tinangtos tatamu ngabujeng ka ieu patempatan  ngagaduhan pamaksadan  anu tangtu , kanggo ngawaler eta patarosan sumangga dihaturanan ka sulur sepuh ti para tatamu kanggo ngadugikeun kedal lisan pamaksadan .  (wawakil ngadugikeun pamaksadan )
4 . UCAPAN   SAATOS SAMBUTAN TI BESAN PAMEGET
Lisan pangjajap istuning natrat , tinangtos pangjajap kedah aya panghiap , panghiap nu rawuh cunduk . kanggo ngawler sadaya rupi pamaksadan anu nembe kahaturkeun ku sulur sepuh ti para tatamu , sumangga dihaturanan ka pangersa bapa ……. , kalayan sadaya sumangga dihaturanan .
5 . UCAPAN SAATOS LISAN PANAMPIAN
Kedal ilsan panampian nembe kahturkeun , manawi ku simkuring disimpulkeun batu turun kesik naek , kalapa tonggoheunnana , cep ……. Purun , neng ……. Daek sarua bogoheunnana , batu turun kesik naek , kebon kolot disapuan , cep ….. purun neng …… daek ku kolotna disaluyuan .
Salajengna seren tampi tawis kaasih tilam katresna secara simbolis anu baris kahaturkeun ti ibuna cep …… ka ibuna neng …….. kalayan sadaya hormat suka ibuna mangga ka ibuna cep ….. sareng ka ibuna  neng ….. supados kapayun , sementawis anu sapalihna tiasa diestapetkeun , ka anu kenging pancen kanggo nampi cacandakan sumangga supados ditartibkeun .
6 . UCAPAN SAATOS RENGSE SEREN SUMEREN BARANG BAWAAN
Para sepuh , pini sepuh hormateun simkuring
Sumangga urang sami sakseni lumangsungna akad nikah anu baris dilaksanakeun  di …….. , ka calon panganten pameget  kairing ingkang rama , sumangga dihaturanan . salajengna ka sadaya kasepuhan anu seja nyakseni sumangga dihaturanan linggih dina tempat anu parantos disayogikeun .
Salajengna , sateuacan lumangsungna akad nikad anu baris dijejeran ku petugas KUA kec …… geusan nambih - nambih kabarokahan khususna kanggo ka  anu baris diistrenan , umumna kanggo urang sadaya nu sami hadir sumangga  dangukeun aosan ayat suci Al-qur,an anu baris dihaturkeun ku pangersa / saderek ……. , ka pangersa / saderek  …… sumangga dihaturanan .
7 . UCAPAN SAATOS AOSAN AYAT SUCI ALQUR-AN
Rengse kapihatur aosan ayat suci Al-qur,an , salajengna  lumangsungna akad nikah anu baris dijejeran  ku petugas ti KUA kec ……, kalayan kahormatan waktos sagemblengna dihaturanan .
8 . UCAPAN SAATOS AKAD NIKAH
Alhamdulillah akad nikah rengse dilaksanakeun , sumangga urang sami – sami ngado’a  , mudah – mudahan dua panganten anu nembe diistrenan tiasa ngahontal hiji kahirupan rumah tangga anu sakinah , mawaddah , warohmah , amiiin ya robbal alamiin .
Salajengna ka dua panganten kairing sepuhna  dihaturanan linggih di tempat anu parantos disayogikeun kanggo nampi pangwilujeng ti sadaya para tatamu . salajengna ka sadaya  kasepuhan oge para tatamu dihaturanan kanggo sami –sami ngabageakeun ka dua panganten , dilajengkeun haturan sapulukaneun dina tempat anu parantos disayogikeun .
Pamungkas ti simkuring salaku panata calagara neda ageung pangapunten , tangtos salami ngajejeran acara seueur kakirangannana .
Wabillahi taufi walhidayah wassalamu alaikum Wr.Wb

NAMPIKEUN PANGANTEN SUNDAPuja nu janten pangedal rasa kasanggakeun  kahadirat Alloh SWT wirehing ngalangkungan widi mante-Na dina danget ieu urang sadaya tiasa ditepangkeun sillaturrahim ngalangkungan acara anu baris limangsung jatukramina cep ……. Putrana ti pangersa bapa …… miwah ibu ……. Ka neng ……. Putri ….. ti pangersa bapa ……. Miwah ibu ……. Harepan anu ageung mudah - mudahan urang sadaya dina danget ieu digunturan rohmat , magfiroh Alloh SWT , Amiiin Ya Robbal Alamiin.
Sholawat sinareng salam pamugi salamina kahaturkeun ka panutan alam junjunan urang sadaya kanjeng nabi Muhammad SAW , kairing para kulawargina , para sahabatna , tug dugi ka ummatna anu salamina turut tumut kana ajaran Mantenna dugi ka poe qiamah.
Para sepuh ,pini sepuh hormateun simkuring 
Purwa pamaksadan simkuring neda widi sasanggem ngabantun asmana sohibul bait pangersa bapa ….. miwah ibu ….. ,tipayun neda tawaquf saupami basa simkuring kirang merenah , kirang tata , titi , duduga ,sareng peryoga kawantu simkuring sanes ahlina.
Salajengna , simkuring asmana sohibul bait kairing sakadang wargi nu aya di dieu ngahaturkeun AHLAN WA SAHLAN WA MARHABAN BIQUDUMIKUM , bagea wilujeng sumping , sumping kalayan nu diaping , ngaping kairing rasaning galih nu wening , gebrayna muka payung lain mukakeun sagawayah , mukakeun rasa kabungah , mayungan nu rawuh cunduk geubray mukakeun lawang kabagjaan .
Dina danget ieu simkuring ngaraos bingah amarwata suta , bingah kagiri-giri , kabingahan nu taya papadana , wirehing para tatamu nu ditunggu ti kapungkur , nu dianti ti bihari , nu diantos ti bareto kiwari cunduk sumping . Da tadi mah sakedapan simkuring parantos gelisah , utamina pun anak neng …. Katawis pisan gelisahna , malih teu sadar ngajorowok kieu ; kang ……. Tidakkah kau rasakeun seperti yang aku rasakan saat ini ? .Malih nalika ningal abringan manuk  pun anak  ngajorowok deui : wahai ….. serombongan burung yang terbang siapakah diantara kalian yang akan meminjamkan sayapnya agar  aku dapat menjumpai kekasihku kang……..
Namun Alhamdulillah cunduk waktu ninggang mangsana , kersana besan kairing rombongan kiwari cunduk sumping , namun pamugi ageung tawaqupna wirehing kabingahan simkuring dina danget ieu heunteu disarengan ku panampian anu utami ilaharna katatamuan ,hal ieu tangtos kadar kamampuan simkuring mung sakieu buktosna .
Para sepuh , pii sepuh hormateun simkuring
Kedal lisan pamaksadan anu nembe kahaturkeun istuning natrat , eces jentre kahartos ku urang sadayana , manawi ku simkuring tiasa disimpulkeun kasumpingan para tatamu anu jauh dijugjug , anggang hamo diteang , teu aya sanes saurna nyandak tilu pamaksadan anu utami :
Anu kahiji sanggemna seja nyanggakeun sillaturrahmi . Alhamdulillah ku simkuring ditampi . Leres pisan diantawis para tatamu sareng  simkuring sadaya nu araya di dieu masih keneh aya tatali saagami , kebeungkeut dina hiji aqidah  anu sarua dina kalimat 2 kalimat syahadat , alloh SWT ngadawuhkeun INNAMAL  MU’MINUUNA  IKHWAH ,  saestuna diantawis papada mu’min eta masih baraya. Kalayan harepan anu ageung ngalangkungan sillaturrahim dina danget ieu janten hiji wasilah tausiqul ukhwah wal wahdah , langkung kiatna tatali wargi sareng persatuan diantawis papada ummat islam .
Anu kaduana sanggemna , kersana ki besan kairing rombongan ngeungkeuy ngalet  ngabandalet , ngemat – ngemat nyatang pinang , teu aya sanes seja nohonan janji anu parantos pasini , nyambungkeun carita anu katunda , wireh dina sawatara waktos kalangkung cep …. Sareng neng ….. diwuwuh ku sepuhna sewang – sewangan parantos ngayakeun hiji babadamian seja ngahijikeun tatali ati ku pamatri asih , mengket kadeudeuh ku kameumeut , geusan mungkas mangsa lalagasan sewang – sewangan . Patali hal eta simkuring asmana sepuhna neng ….. pangersa bapa …… miwah ibu ….. seja nampi cep …… kalayan insya alloh sakedapan deui baris diistrenan.
Salajengna , saupami tadi kersana kasepuhan ti pihak besan parantos tumada kana kaayaan cep …. , pon nyakitu deui kaayaan neng ….. sanaos ditingal tina waruga mah katingal parantos dewasa , yuswa parantos nyekapan kana jatukrami , tapi istu masih keneh atah , meryogikeun kana bimbingan sareng atikan utamina kanggo mayunan kahirupan rumah tangga , nya dina danget ieu pisan simkuring asmana sepuhna neng ….. neda ka kersana besan pamugi ulah kendat miwurukan , harepan anu ageung tiasa ngahontal kahirupan rumah tangga anu sakinah , mawaddah , warohmah . amiin ya robbal alamiin .
Anu katiluna sanggemna , seja nyanggakeun tawis kadeudeuh tilam katresna kanggo neng …..khususna oge kanggo sepuhna mangrupi barang cacandakan , ku simkuring disuhun dina emun - emunan , kalayan ngahaturkeun jazakumullohu ahsanal jazaa , mudah – mudahan sadaya rupi kasaean anu parantos kahaturkeun kenging pangwales ti Alloh SWT . Sanaos kanggo simkuring mah ku kasumpingan kersana besan ge tos mangrupikeun kabingahan anu taya papadana. Malih saur neng …….. kieu ‘’ lain beruang lain kudana , meuli beas ka pondok gede , lain uang lain bawana , nu penting nyandak nu heuras jeung nu gede , wios kangkung teu ti yogya , asal dijingjing kana kardus , wios salira heunteu ringkung heunteu bawa , asal abdi abdi tiap enjing tiasa adus , wios kangkung teu ti yogya , asal paranjang gagangna , wios salira heunteu ringkung , heunteu bawana , asal panjang gagaduhannana.
Rupina kedal lisan panampian dicekapkeun sakitu , sateuacan simkuring mungkur pamit neda ageung pangapunten tina tutur catur nu teu kaukur , basa anu pasalia , teu nincak kana undak usuk basana ,. Kawantu simkuring sanes ahlina. Mudah – mudahan dua panganten anu sakedapan deui baris diistrenan tiasa ngahontal hiji kahirupan rumah tangga anu sakinah , mawaddah , warohmah .
Wabillahi taufiq wal hidayah , wassalamu alaikum wr.Wb

NYERENKEUN PANGANTEN

Puja nu janten pangedal rasa kasanggakeun ka Alloh Azza Wa Jalla , wirehing ngalangkungan widi Mantenna dina danget ieu urang sadaya tiasa sillaturahim magehan tatali wargi , kalayan harepan anu ageung mudah- mudahan Alloh SWT dina danget ieu geusan ngagunturan piwelas-Na ka urang sadaya . Amiin Ya Robbal alamiin.
Teu kakantun sholawat sinareng salam pamugi salamina kahaturkeun ka panutan alam , rosul akhir zaman nabi Muhammad SAW kairing para kulawargina , para sahabatna , tug dugi ka ummat –Na anu salamina turut tumut kana ajaran Manten-Na dugi ka akhir zaman.
Bapa miwah ibu , sepuh jaler anom anu ku simkuring dipihormat , utamina kulawedet pangersa bapa …. Miwah ibu………. Purwa pamaksadan tipayun simkuring neda widi sasanggem ngabantun asmana pangersa …..bapa miwah ……. Namun neda ageung pangapunten tipayun saupami basa simkuring kirang merenah ,kirang tata , kirang titi , duduga sareng peryogana kawantu simkuring sanes ahlina.
Salajengna , simkuring kairing rombongan dina danget ieu ngaraos bingah amarwata suta bingah kagiri –giri ,ngaraos kabingahan anu teu aya papada wirehing simkuring sarombongan gasik ditampi ,dibageakeun kalayan utami , nu janten tawis pangersa bapa … miwah ibu….. kairing sadaya wargi nu aya di dieu sararae manah, simkuring seja nyanggakeun pangdunga mudah –mudahan sadaya rupi kasaean anu parantos kahaturkeun pamugi kenging pangwales ti Alloh SWT , kalihna ti eta neda ageung pangapunten kadongkapan simkuring kairing rombongan parantos ngabarobihkeun ka sadayana.
Bapa miwah ibu ,sepuh jaler anom anu ku simkuring dipihormat
Salajengna enggal anu dipimaksad , rehna simkuring sarombongan jauh dijugjug , anggang hamo diteang ,ngengkey ngalet ngabandalet , ngemat nyatang pinang . basa kiwari nyebatkeun mapay jalan satapak ngajugjug kahiji lembur teu karasa capena patali simkuring tumpak mobil , teu aya sanes ngagaduhan pamaksudan anu tangtu , diantawisna :
Kahiji simkuring sarombongan seja nyanggakeun sillaturrahim wirehing masih aya tatali wargi saagami , kabengket dina aqidah anu sarua  kalimat dua kalimah syahadat , harepan anu ageung mudah –mudahan janten wasilah tausiqul ukhwah wal waahdah , langkung kiatna tatali wargi oge persatuan diantawis urang papada ummat islam .
Kaduana simkuring sarombongan ngabujeng ka ieu patempatan aya paripaos jauh dijugjug , anggang hamo diteang , ngeungkeuy ngaleut ngabandaleut , ngemat –ngemat nyatang pinang teu aya sanes seja nohonan janji anu parantos pasini ,nyambungkeun carita nu katunda wireh cep …. Sareng neng …… diwuwuh kusepuhna sewang –sewangan parantos ngayakeun hiji babadamian seja ngahijikeun tatali ati ku pamatri asih ,mengket kadeudeuh ku kameumeut geusan mungkas mangsa lalagasan sewang –sewangan , nya dina danget ieu simkuring asmana sepuhna cep ….. pangersa bapa …. miwah …. Ibu …. Seja nyanggakeun cep ….. ka sepuhna neng …… kanggo aya paripaos nyanggakeun cep ….. ti luhur sausap ketu buatan garut , ti handap sapatu buatan cibaduyut , ti tengah sausap anu murungkut , mung poma ka neng ……. Ulah disundut. Salajengna aya paripaos babasan sepuh kapungkur , MA FI HADZAL ALAM SYAIUN KAMIL , urang batawi nyebatkeun tiada gading yang tak retak , murangkalih di sakolaan nyebatkeun no bodys perfect , nu ngandung hartos yen di alam dunya ieu teu aya anu sampurna , pon kitu deui buktosna cep …. Sanaos ditingal tina yuswa mah parantos nyekapan jatukrami , waruga katingal dewasa ,saur sepuhna mah dedeg sampe rupa hade , namun ….. istu masih keneh atah , masih meryogikeun kana didikan sareng atikan kangge ngambah sagara kahirupan rumah tangga . patali sinareng hal eta simkuring asmana sepuhna cep …… neda ka kersana besan di dieu pamugi ulah kendat – kendat miwurukan , ngadeudeul ka pun anak dalah mandar janten wasilah tiasa ngahontal kahirupan rumah tangga anu sakinah , mawaddah , warohmah . Amiin Ya Robbal Alamiin.
Salajengna simkuring sarombongan upami ditingal tina abringan kalintang pisan seueurna dumeh kelebet kulawarga besar , minangka ngiring jajap tawis bingah salah sawios wargina dina danget ieu pinanggih sareng jodona , namung upami ditingal tina cacandakan mah aya paripaos istu teu nyandak jangjang jingjingeun , kelek kolekeun , kapal keupeuleun . Namun aya tawis kaasih , tilam kadeudeuh duka encit sacewir , jarum sapotong , pecah belah rumbah sadongkapeun , pamugi ditampi kalayan mudah –mudahan aya manfaatna khusus kanggo neng ….. umumna kanggo kulawarga di dieu.
Rupina kedal lisan pangjajap asmana bapa ….. miwah ibu ….. dicekapkeun sakitu , sateuacan simkuring mungkur neda ageung pangapunten tangtos basa simkuring kirang merenah teu luyu sareng adat kabiasaan di dieu pamugi age tawaquf.
Pamungkas urang sami – sami ngado’a mudah –mudahan dua panganten anu sakedapan deui baris diistrenan mugia tiasa ngahontal hiji kahirupan rumah tangga anu sakinah , mawaddah , warohmah .
Amiin Ya Robbal Alamiin .
Wabillahi Taufiq Wal-hidayah Wassalamu Alaikum Wr.Wb

MOTIVASI MENIKAH BAG 1

Barangsiapa diantara kalian telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah.
Dalam haditsnya Rosululloh Saw bersabda:
“Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian mempunyai kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Sesungguhnya itu lebih mengekang pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Barangsiapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya adalah peredam” (HR.Jamaah)
Dalam hadits tersebut ada pesan mulia Nabi Saw bagi para pemuda secara umum untuk menikah demi menjaga kesucian diri, mengekang pandangan mata, dan memelihara kemaluan.
Sabda Nabi Saw yang menyebutkan: “ Barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk menikah” maksudnya mampu memikul beban dan resiko pernikahan. Demikian yang disebutkan Imam Nawawi.
Nabi Saw menjadikan pernikahan sebagai petunjuk dan tuntunannya, sebagaimana dalam sabdanya:
“Aku telah menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.” (Bagian dari hadits riwayat Bukhori Muslim)
Para ulama Hadits mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sunnahku ialah petunjukku, tuntunanku, dan jalanku.
Dalam Alqur’an Alloh swt menganjurkan menikahkan orang-orang yang sendirian dari kalangan kaum mukmin dan kaum muslim, sekalipun mereka faqir.
Firman Alloh Swt dalam surat An-nuur ayat 32:
“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Alloh akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, Alloh Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
Sesungguhnya menikah adalah sunnah yang telah berlangsung sejak zaman Adam As, dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Menikah merupakan sunnah para nabi dan orang-orang shalih. Sesungguhnya Islam telah mengharamkan hidup merahib, tidak menikah, mengingkari kehidupan rumah tangga, dan mengharamkan hal-hal yang baik dalam kehidupan dunia.
Para ulama menafsirkan sabda Nabi Saw:
“Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka dia bukan dari golonganku”. Bahwa makna yang dimaksud ditujukan kepada orang yang mengingkari perkara-perkara ini atau menyelewengkannya. Mengharamkan pernikahan adalah persoalan lainnya, sebab tidak menikah terkadang oleh sebagian orang dijadikan alasan, sementara dia tidak mengharamkan pernikahan itu sendiri. Adapun mengingkari sunnah yang agung ini merupakan sikap yangsangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kemusnahan ummat manusia. Bahkan bukan hanya itu, sikap melenyapkan sunnah berakibat terjadinya dekadensi moral, norma-norma tidak dihargai lagi, dan tenggelam ke dalam perbuatan-perbuatan yang kotor.


Bersambung di bagian ke 2

..

SUJUD TILAWAH

 Makna Tilawah
Tilawah artinya bacaan. Maka Sujud Tilawah berarti sujud bacaan yaitu membaca atau mendengar ‘ayat-ayatSajadah’ dari pembacaan Al-Quran yang biasaannya dikenali pada ayat-ayat tersebut dengan ditandai garis atau simbol kubah dan tertulis perkataan sajadah.
.
Sunat bersujud dengan niat Tilawah bagi pembaca atau pendengar ‘ayat Sajadah’. Selain dari Sujud Tilawah’ sujud ini juga dikenali sebagai ‘Sujud Sajadah’.
Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam membaca ayat Sajadah, lalu ia sujud; maka syaitan jatuh sambil menangis. Katanya, “Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud, lalu mendapat syurga. Aku disuruh sujud, tetapi aku menolak, maka untukku neraka.”   (HR Bukhari dan Muslim.)
.
Hukum Sujud Sajadah adalah sunat mu’akad, atau sunat yang amat digalakkan.
Dari Umar r.a; Pada suatu hari Jumaat, Rasulullah SAW membaca surah al-Nahl di atas mimbar, maka ketika sampai pada ayat sajadah, Baginda lalu turun dan sujud. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Pada Jumaat berikutnya, dibacanya surah berkenaan, lalu apabila sampai pada ayat sajdah Baginda SAW bersabda: “Wahai manusia, sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. Tetapi sesiapa bersujud, dia telah melakukan yang benar. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak mendapat dosa.” (HR Bukhari)
 .
.
1.  Ayat-ayat Sajadah
.
Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat-ayat sujud sajadah yaitu:
1. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206
2. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15
3. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50
4. Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109
5. Surah 19 (Maryam) Ayat 58
6. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18
7. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77
8. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60
9. Surah 27 (An Naml) Ayat 26
10. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15
11. Surah 38 (Shaad) Ayat 24
12. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38
13. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62
14. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21
15. Surah 96 (Al-’Alaq) Ayat 19
Nota:
Perlu dinyatakan bahawa bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 menurut madzhab Syafi’iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 pula menurut Syafi’iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah, tapi ayat yang disunatkan untuk ‘Sujud Syukur’.
 .
.
2.  Syarat Sujud Tilawah
   1. Suci badan, pakaian dan tempat sujud.
   2. Menutup aurat.
   3. Menghadap kiblat.
   4. Sujud setelah selesai membaca ayat Sajadah.
   5. Dalam solat berjamaah, makmum wajib mengikuti Imam bersujud Tilawah. Gugur keahlian solat berjamaah, jika tidak ikut bersujud.
 .
.
3.  Rukun Sujud
     1.  Niat Sujud Tilawah


  “Daku melakukan Sujud Tilawah kerana Allah Ta‘ala”
     2.  Bertakbir
     3.  Sujud
     4.  Salam.
.
.
4.  Bacaan Sujud Tilawah (Sajadah)
.
Dalam Sujud Tilawah dianjurkan membaca:


Sa-ja-da  waj-Hi-ya  lil-la-dziy  kho-la-qo-hu  wa-shaw-wa-ra-Hu  wa-syaq-qo  sam-’a-Hu  wa-ba-sho-ro-Hu  bi-hau-li-hi  wa-quw-wa-ti-Hi  fa-ta-baa-ro-kaL  Laa-Hu  ah-san-ul  khoo-li-qiyn .
“Aku bersujud kepada Allah yang menjadikanku, memberikan pendengaranku dan penglihatanku dengan Kekuasaan-Nya dan Kudrat-Nya. Maka Maha Suci Allah, Dialah sebaik-baik pencipta kejadian.”
 .
5.  Zikir-Zikir Lain 
.
Bacaan zikir-zikir yang lain ketika Sujud Tilawah. Sebagaimana yang di sebut dalam hadis Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam:
“Ya Allah tuliskan bagi ku dengan sujud ini pahala dan jadikanlah sujud ini berharga di sisiMu dan hindarkanlah daripadaku dosa dengannya terimalah ia daripadaku sepertimana Engkau menerima sujud hambaMu Daud.” (Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang hasan)
.
Sementara itu Al-Ustaz Ismail Al-Dharir di dalam tafsirnya menaqalkan bahawa Imam Asy-Syafi‘ie memilih untuk diucapkan di dalam sujud tersebut :
“Maha suci tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami tetap terlaksana.”
.
Walau bagaimanapun adalah harus dibawakan zikir yang biasa digunakan di dalam sujud solat.
.
Menurut Imam Al-Qalyubiy bahawa sujud tilawah atau sujud syukur itu boleh diganti dengan zikir berikut bagi orang yang tidak melakukan sujud walaupun ia suci dari hadas (dalam keadaan berwudhu) seperti ucapan:
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.
“Maha suci Allah dan segala puji-pujian bagiNya, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Allah itu Maha Besar”.
Dibaca zikir tersebut sebanyak empat kali kerana ia boleh menggantikan tempat tahiyatul masjid. (Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu 1136)
.
6.  Dua Jenis Sujud Tilwah
Sujud Tilawah ini disunatkan dilakukan baik dalam solat atau di luar solat.
 .
1.   Dalam Solat
a. Ketika tiba pada ayat-ayat Sajadah, disunatkan berniat sujud untuk Tilawah, mengucapkan Takbir lalu terus sujud sekali dan membaca tasbihnya, kemudian berdiri semula tanpa perlu mengangkat tangan dan menyambung baki bacaan ayat tersebut serta teruskan solat seperti biasa sehingga salam.
b. Terbatal solat jika melakukan sujud bersendirian pada ketika Imam tidak melakukannya. Sekiranya imam tidak melakukannya, maka makmumnya juga tidak perlu bersujud kerana makmum wajib selalu menyesuaikan gerakannya dengan imam iaitu tidak boleh melakukan gerakan yang tidak dilakukan imam.

.
.
2.   Di Luar Solat
Sujud Tilawah sunat dilakukan di luar solat iaitu setelah selesai menghabiskan bacaan ayat sajdah atau mendengarnya, jika hendak melakukan sujud tilawah hendaklah berniat sujud tilawah kemudian bertakbir iftitah seperti takbiratul ihram dalam solat.
.
Berniat dalam hati, di samping itu disunatkan juga melafazkan niatnya :
 “Daku melakukan Sujud Tilawah kerana Allah Ta‘ala”
.
 1. Ketika membaca Al-Quran dan apabila bertemu ‘tanda sujud’, maka hendaklah bertakbiratul-ihram sambil berniat ‘Sujud Tilawah’ untuk melakukan sujud tanpa mengangkat tangannya.
 2. Takbir iftitah hukumnya adalah wajib kerana ia adalah merupakan syarat sujud tilawah.
 3. Tidak perlu berdiri atau membaca Fatihah dan rukuk. Terus saja bersujud dan membaca ‘Tasbih Tilawah’.
 4. Adalah sunat memanjangkan bacaan takbir yang kedua ketika hendak sujud sehingga diletakkan dahi ke tempat sujud.
 5. Begitu juga bagi takbir yang ke tiga ketika bangkit dari sujud sehingga duduk semula. kemudian kembali duduk dan memberi salam.
 6. Perlu diingat bahawa untuk melakukan sujud tilawah di luar solat ini tidak disunatkan bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) kemudian melaksanakan sujud, bahkan memadailah hanya dalam keadaan duduk. Sementara itu jika dia dalam keadaan berdiri maka dilakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdirinya itu kemudian membaca takbir dan sujud. (At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran 118)
 7. Jika tidak bersujud, kerana tidak memenuhi syarat atau berhalangan, maka sebagai gantinya bacalah ayat:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.

Maha Suci Allah dan segala pujian bagi Allah, Tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar; Tiada suatu daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.
.
.3.  Boleh Tangguh Sujud Tilawah
Sujud tilawah juga boleh ditangguhkan. Contohnya, ketika sedang dalam perjalanan tiba-tiba kedengaran seseorang membaca ayat sajdah. Maka, tidak diharuskan sujud seketika itu juga kerana untuk melakukannya, seseorang itu mestilah dalam keadaan suci dan berada di tempat suci, sama seperti mahu mengerjakan solat.